Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem metalhead.pl, prowadzony jest przez firmę ROCK METAL SHOP sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa z siedzibą w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000724900; adres poczty elektronicznej: zamowienia@metalhead.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 (46) 8337168, +48 (46) 8166192.

§ I. ZAMÓWIENIE

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej metalhead.pl.
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią przedmiotowego Regulaminu i akceptację jego treści.
 4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad przedmiotowego Regulaminu.
 5. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 6. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

§ II. CENA TOWARU

 1. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść stron www Sklepu internetowego jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych – pracownik Sprzedającego poinformuje niezwłocznie Kupującego o powyższym fakcie. W tym przypadku dla realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja przez Kupującego ceny, konfiguracji lub parametrów technicznych innych niż pierwotne, uzyskana pocztą elektroniczną (adres: zamowienia@metalhead.pl). W przypadku gdy Kupujący zaakceptował nową cenę, a uprzednio dokonał już zapłaty ceny pierwotnej, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata przez Kupującego różnicy w cenie pierwotnej i aktualnej. W przypadku braku akceptacji, jeśli Kupujący dokonał zapłaty za zamówiony towar przy złożeniu zamówienia lub wpłacił Sprzedającemu przedpłatę z tytułu złożonego zamówienia, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą cenę.
 3. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast paragonu fiskalnego dołączy fakturę VAT.

§ III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 2. Z uwagi na niedostępność zamówionego towaru u Sprzedającego czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Pracownik Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia poinformuje Kupującego (telefonicznie lub pocztą elektroniczną) o najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia. W tym przypadku zamówienie na pisemny wniosek Kupującego (wysłany za pomocą poczty elektronicznej) może zostać anulowane. Kupujący i Sprzedający mogą również za pomocą wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną uzgodnić, że w związku z zaistniałą sytuacją przedmiotem zamówienia zamiast towaru chwilowo niedostępnego będzie inny towar zastępczy.
 3. W przypadku gdy jeden z zamówionych towarów jest niedostępny u Sprzedawcy na skutek wyczerpania zapasów, a jego wartość kwotowa wynosi 0-15 % całości zamówienia - zamówienie może zostać zrealizowane częściowo. Pracownik Sprzedającego poinformuje Kupującego o niedostępności w/w towaru i zwróci Kupującemu zapłaconą cenę za towar niedostępny. W przypadku zapłaty przez Kupującego ceny w momencie odbioru towaru (przesyłka za pobraniem) Sprzedający odejmie od ceny pierwotnego zamówienia cenę towaru niedostępnego.
 4. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Po zalogowaniu na konto założone na stronie internetowej Sklepu, Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.

§ IV. PŁATNOŚĆ ZA TOWAR

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w metalhead.pl, w tym za koszty dostawy. Płatność musi nastąpić nie później niż w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach sklep metalhead.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień. Zapłata przy odbiorze możliwa jest tylko ona terenie Polski
  2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ROCK METAL SHOP sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
  4. PayPal - możliwość opłacenia zamówienia za pomocą systemu płatniczego PayPal. Po złożeniu zamówienia należy wybrać jako metodę płatności PayPal. Następnie Klient zostanie przekierowany na oficjalną stronę platformy PayPal, gdzie w bezpieczny sposób można przesłać pieniądze ze swojego konta PayPal lub za pomocą karty płatniczej Maestro, Visa czy Master Card.
 2. W przypadku wysyłek zagranicznych Sklep nie uwzględnia ewentualnych opłat celnych lub podatków które mogą zostać pobrane przez służby celne kraju docelowego - wszelkie opłaty celne oraz inne dodatkowe koszty ponosi Klient. Również, jeśli zamówiona przesyłka nie zostanie odebrana z winy Klienta, jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat celnych i innych dodatkowych kosztów.
 3. Sprzedający w uzasadnionych przypadkach może uzależnić realizację zamówienia od dokonania przedpłaty na konto bankowe Sprzedającego.
 4. Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia i dodatkowymi kosztami związanymi z poszczególnymi formami płatności znaleźć można na stronach pomocy Czas realizacji zamówienia oraz Koszty dostawy.

§ V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia opisanego w § 3 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Możliwość odstępstwa od w/w terminu realizacji zamówienia przewiduje § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

§ VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument [1] albo Przedsiębiorca-Konsument [2] , który zawarł Umowę sprzedaży, ma prawo do odstąpienia od niej, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument.
  [1] Art. 22 1 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  [2] [Pojęcie przedsiębiorca-konsument] Za przedsiębiorcę-konsumenta uważa się osobę fizyczną, prowadzącą indywidualnie działalność gospodarczą, która jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji oraz dokonuję czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. brak charakteru zawodowego zakupionego towaru.
 2. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument albo Przedsiębiorca-Konsument ma możliwość złożenia do Sprzedawcy reklamacji z tytułu rękojmi, jeżeli zakupiony przez niego produkt miał wadę fizyczną lub prawną. Sprzedający jest odpowiedzialny na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego.

§ VIII. DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Sprzedający udostępnia określone dane osobowe Kupującego podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia towaru;
 2. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Kupującym.

§ IX. KOSZTY ZWROTU

 1. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących albo przez Przedsiębiorcę-Konsumenta w związku ze zwrotem wynikającym z winy ROCK METAL SHOP sp. z o.o. i Wspólnicy sp. komandytowa będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie krajowym stosowanego przez Pocztę Polską S.A.

§ X. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Celem odbioru treści cyfrowych, o których mowa w pkt 21 Kupujący powinien dysponować co najmniej: komputerem klasy PC z urządzeniami wejścia takimi jak mysz i klawiatura oraz wyjścia takimi jak monitor wraz ze sterownikami, posiadającym połączenie do sieci Internet, z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP i wyższym lub OSX, przeglądarkę internetową taką jak Firefox, Chrome czy Internet Explorer oraz posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

§ XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie ochronie danych). Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.
 2. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin oraz politykę prywatności obowiązująca w Sklepie (dostępne na stronie internetowej metalhead.pl).

§ XII. ZAMIESZCZANIE OPINII W SERWISIE

 1. Sklep metalhead.pl gwarantuje Kupującym możliwość zamieszczania w Serwisie Opinii.
 2. Szczegółowe zasady oraz warunki zamieszczania przez Klientów Opinii w Serwisie uregulowane zostały w Odrębnym Regulaminie, dotyczącym zamieszczania Opinii w Serwisie, dostępnym tutaj.

§ XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą-Konsumentem, po wyczerpaniu trybu reklamacji, może skorzystać z możliwości rozpatrzenia sporu ze Sklepem przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej lub mediacji realizowanej przez Inspekcję Handlową.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Umowy zawierane przez Sprzedawcę są zawierane w języku polskim.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Treść dotychczasowego Regulaminu Sklepu obowiązująca do dnia 31 grudnia 2022 dostępna jest tutaj

pixelpixelpixelpixelpixelpixel